درباره من

سلام

به تار نمای من خوش آمدید

من محمد رضا سعیدی معلول جسمی حرکتی هستم

سیراف شهر من  است

راه های ارتباطی با  من

077372525285